V dnešní době se u našich klientů ve velké míře setkáváme s bolestmi v oblasti krční páteře a šíje. Nemusí jít pokaždé přímo o bolest. Často se jedná spíše o pocity ztuhlosti a napětí v dané oblasti či dokonce bolest vystřelující směrem k hlavě či do horních končetin, kde klienti mimo jiné udávají také pocity mravenčení.

V dnešním článku si řekneme nejčastější příčinu bolestí v krční páteři a co přesně nás „tam“ bolí. V dalších dílech se poté dozvíte to, jaké cviky jsou pro Vás vhodné a naopak čemu se vyvarovat.

Proč se tyto bolesti a ztuhlosti vyskytují tak často?

Jedná se především o současný životní styl. Chybí nám dostatek přirozeného pohybu – chůze. Mnozí z nás denně prosedí většinu času – ať už v autě, tramvaji, v kanceláři u počítače či doma u televize. Pokud bychom však měli zakódován správný vzorec sedu či kompenzační aktivitu k sezení, nemusely by se bolesti krční páteře a šíje vůbec objevit. Bohužel minimální množství lidí ví, jak správně sedět a po 8-12 hodinové sedací pracovní době si ještě najde čas, energii a hlavně vůli jít si zacvičit.

Obr. č. 1: Bolest krční páteře a šíje
Bolest krční páteře

Co přesně nás „tam“ bolí?

Příčiny je možné rozdělit na strukturální a funkční. Je však třeba si uvědomit, že tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí a jen stěží lze oddělit funkci od struktury. Výsledný vznik bolesti je mnohdy kombinací strukturálních a funkčních změn. Za strukturální příčiny bolesti krční páteře považujeme takové změny, které jsou prokazatelné pomocí zobrazovacích metod (rentgen, magnetická rezonance…), a kde je prokázán hrubý mechanický útlak, trauma nebo zánět. Mezi takovéto příčiny patří např. změny v oblasti meziobratlových kloubů a destiček, výhřez meziobratlové ploténky, útlak nervu v meziobratlových otvorech, poranění svalově-vazového aparátu, systémová onemocnění (nádorová, autoimunitní)…

  • Výhřez meziobratlové ploténky. Výhřez meziobratlové ploténky je častou příčinou bolestí zad obecně – zejména pak bederní páteře. Pokud dojde k výhřezu meziobratlového disku v krční páteři, objeví se bolesti v oblasti krční páteře a šíje, vzniká zvýšené svalové napětí v okolních svalech a bolest vystřeluje až do horních končetin. Dráha vystřelující bolesti nám pomůže k diagnostice, při které zjistíme, jaká ploténka je „povylezlá“ a na jakou stranu. Nejčastěji dochází ke kombinovanému výhřezu směrem vzad + do jedné strany.

Za funkční příčiny se označují takové, které nemají dokázané strukturální změny ze zobrazovacích vyšetření. Jestliže však není funkční porucha řešena, zasahuje své okolí, řetězí se a následně působí změny ve struktuře a tím vznik bolesti.

Nejčastěji se v naší praxi setkáváme s následujícími příčinami bolesti v oblasti krční páteře a šíje:

1. Velmi častým důvodem bolesti v oblasti krční páteře jsou SVALOVÉ DYSBALANCE (ať už zkrácené či ochablé svaly).

Řadíme sem také hypertonus (tj. zvýšené svalové napětí), který se vyskytuje zejména v oblasti krátkých natahovačů šíje, trapézů a obecně všech svalů v oblasti ramenních pletenců a který způsobuje právě pocity ztuhlosti až bolesti v oblasti šíje. Na příčině tohoto hypertonu se podílí několik faktorů:

a) Nesprávné držení těla a nesprávné pohybové stereotypy (zejména předsun hlavy se současným  mírným záklonem v záhlaví a tzv. protrakce ramen = postavení ramen dopředu a mírně nahoru),

b) Stres a nadměrné množství povinností (ať už si tento faktor uvědomujeme či ne, skoro vždy má velký podíl na bolesti v oblasti krční páteře a šíje),

c) Následek blokády v krční či hrudní páteři.

Samozřejmě faktorů, které se účastní vzniku svalového hypertonu v oblasti šíje je daleko více, avšak tyto tři zaujímají největší procentuální zastoupení.

Mezi hypertonus řadíme také spoušťové body, které často způsobují vzdálenou přenesenou bolest (tzn. spoušťový bod v oblasti hrudní páteře či paže může způsobit bolest hlavy i šíje). Jedná se o „svalové uzlíky“ či „kuličky ve svalech“ (tj. určitá svalová vláka jsou ve zvýšeném napětí oproti ostatním vláknům v tom samém svalu). Pozn.: Pokud jste si sami ve svalu tyto uzlíky nahmatali, doporučujeme Vám objednat se na naši Hloubkovou masáž, která se zaměřuje právě na odstranění těchto spoušťových bodů.

Obr. č. 2: Spoušťový bod
Spoušťový bod
Zdroj: http://www.natural-solutions-for-muscle-pain.com/trigger-point-treatment.html

2. AKUTNÍ BLOKÁDA je další častou příčinou bolestí v oblasti krční páteře. Jedná se zejména o takové to situace: a) Večer jste šli spát bez jakékoliv bolesti a ráno jste se probudili a nemůžete teď otočit či uklonit hlavu na jednu stranu? b) Byli jste na poradě a měli jste hlavu otočenou po dlouhou dobu na jednu stranu? c) Absolvovali jste dlouhou cestu (ať už v autě či letadle), kde jste usnuli a hlava Vám spadla do nesprávné pozice?

+ Dostavují se pocity ostré, pichlavé bolesti na straně pohybu, pocity ztuhlosti v oblasti šíje, bolesti hlavy až nevolnosti? S největší pravděpodobností se jedná o akutní blokádu neboli „akutní krční ústřel“.

3. REFLEXNÍ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S VNITŘNÍMI ORGÁNY. Do pohybového aparátu, včetně krční páteře, se promítá onemocnění každého orgánu s přesnou lokalizací v tzv. viscerálních vzorcích. Stejně tak se postižení pohybového aparátu promítá do funkčních poruch vnitřních orgánů. V oblasti šíje a krční páteře se nám zobrazují zejména následující onemocnění orgánů: plic, srdce, krčních mandlí, jícnu, jater a žlučníku.

Jak jste si mohli všimnout, tak příčin bolesti v oblasti krční páteře a šíje může být opravdu hodně, proto je vždy lepší se nechat vyšetřit odborným fyzioterapeutem či lékařem, kteří Vám zjistí příčinu Vašich bolestí a navrhnou Vám různé možnosti řešení Vašeho problému.

Obr. č. 3: Výhřez meziobratlové ploténky
Výhřez meziobratlové ploténky

Jak si pomoci od bolesti krční páteře?

Pokud cítíte „pouze“ svalovou ztuhlost bez mravenčení či vystřelování bolesti do vzdálenějších segmentů, doporučujeme Vám masáž na odstranění spoušťových bodů a zvýšeného svalového napětí v oblasti šíje a následně vyzkoušet cviky, které Vám v dalších dílech představíme. Pokud si nejste jisti příčinou bolesti či nevíte, jak správně tyto cviky mají vypadat, doporučujeme Vám obrátit se na jakéhokoliv fyzioterapeuta či rehabilitačního lékaře, se kterými můžete zkonzultovat Váš aktuální zdravotní stav.

Jak Vám může pomoci náš tým FyzioDomu?

Naši fyzioterapeuti přijedou až k Vám do domu a přivezou si s sebou veškeré potřebné vybavení, vyšetří si Vás, uvolní si ztuhlé svaly pomocí Horké role dle Brüggera či nahřátých kamenů, poté aplikují speciální masáž na míru, zastabilizují segment pomocí kinesiotapingu a nakonec Vás zainstruují na autoterapii (aneb cvičení „jak si pomoci sám sobě“).

Literární zdroje:
1. DYLEVSKÝ, I., Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.
2.  KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).
3. VÉLE, F., Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 9788072548378.
4. VÉLE, F., Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.